Regulamin

Regulamin zakupów

Obowiązuje od dnia 03.12.2018 roku.

Sklep internetowy działający pod adresem sklep.zycieidroga.pl, prowadzony jest przez:

Fundację Życie i droga

Gajrowskie 17, 11-510 Wydminy, NIP: 8451986852

DEFINICJE

Sklep Firmowy – Siedziba Fundacji Życie i droga w Gajrowskich (11-510), Wydminy, w której następuje kompletowanie zamówień Klientów.

Sklep Internetowy sklep.życieidroga.pl – prowadzony przez Fundację Życie i droga, dostępny pod domeną internetową www.sklep.zycieidroga.pl

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego Fundacji Życie i droga, w tym w szczególności dokonująca zakupów.

Konsument – klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym Fundacji Życie i droga w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93).

Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego sklep.zycieidroga.pl, w której widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu oraz umożliwiająca ustalenie i modyfikację danych zamówienia, w szczególności: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności.

Strona produktowa – strona w Sklepie Internetowym sklep.zycieidoga.pl, na której przedstawione są informacje na temat produktu.

Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do Fundacji Życie i droga podmiot, pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą.

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego sklep.zycieidroga.pl, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie internetowym sklep.zycieidroga.pl, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

2. Do korzystania ze Sklepu internetowego sklep.zycieidroga.pl, w tym przeglądania asortymentu Sklepu internetowego sklep.zycieidroga.pl oraz składania zamówień na produkty, niezbędny jest:

a) komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;

b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

3. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu internetowego sklep.zycieidroga.pl zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. Fundacja Życie i droga nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu internetowego sklep.zycieidroga.pl spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu internetowego sklep.zycieidroga.pl z infrastrukturą techniczną Klienta.

5. Przeglądanie asortymentu Sklepu internetowego sklep.zycieidroga.pl  nie wymaga rejestracji. Samodzielne składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu internetowego sklep.zycieidroga.pl także nie wymaga zarejestrowania się.

6. Rozliczenia transakcji przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay. Przedmiotowe usługi świadczy Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, NIP 6342661860, REGON 240770255, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000296790, Regulaminu usług dostępnego pod adresem:

http://www.dotpay.pl/o_serwisie/regulaminy/.

§ 2 Rejestracja

1. W celu rejestracji w Sklepie internetowym sklep.zycieidroga.pl (założenia konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko, adres, adres e-mail, telefon oraz hasło, zaakceptować regulamin Sklepu internetowego sklep.zycieidroga.pl oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta.

2. Rejestracja w Sklepie internetowym sklep.drogaizycie.pl, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu internetowego zycieidroga.pl, są nieodpłatne.

3. Po zarejestrowaniu się w Sklepie internetowym sklep.zycieidroga.pl każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

4. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu internetowego sklep.zycieidroga.pl należy wysłać wiadomość elektroniczną (e-mail) z prośbą o usunięcie konta na adres:sklep.zycieidroga@gmail.com z adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego w  Sklepie internetowym sklep.zycieidroga.pl.

§ 3 Zasady korzystania ze Sklepu internetowego sklep.zycieidroga.pl

1. Logowanie do Sklepu internetowego sklep.zycieidroga.pl odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanych przy rejestracji konta Klienta. Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta.

2. Klient, który zarejestrował konto, może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Sklepu internetowego sklep.zycieidroga.pl, w tym składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu internetowego sklep.zycieidroga.pl.

3. Fundacja Zycie i droga uprawniona jest do zablokowania konta Klienta, jeżeli jego działanie w ramach Sklepu internetowego sklepzycieidroga.pl naruszy powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich (w tym w szczególności prawa na dobrach niematerialnych), dobra osobiste osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu. O zamiarze zablokowania konta Klienta Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie internetowym sklep.zycieidroga.pl.  Zablokowanie konta oznacza rozwiązanie umowy z Klientem o świadczenie usług drogą elektronicznej w trybie natychmiastowym.

4. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Sklepu internetowego sklep.zycieidroga.pl mogą być zgłaszane Fundacji Życie i droga na adres: sklepzycieidroga@gmail.com.pl. Reklamacje dotyczące produktów mogą być zgłaszane stosownie do postanowień § 9 regulaminu.

5. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.

6. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w Sklepie internetowym sklepzycieidroga.pl. W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w Sklepie internetowym sklep.zycieidroga.pl jest Klient, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta.

§ 4 Informacje o produktach

1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu internetowego sklep.zycieidroga.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

2. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu internetowego sklep.zycieidroga.pl:

a) zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;

b) nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed potwierdzeniem złożenia zamówienia przez Klienta.

3. Fundacja Życie i droga zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

4. Promocje w Sklepie internetowym sklep.zycieidroga.pl nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

§ 5 Warunki realizacji zamówień

1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu internetowego sklep.zycieidroga.pl przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.

2. W celu złożenia zamówienia należy:

a) zalogować się do Sklepu internetowego sklep.zycieidroga.pl;

b) wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, wpisać ilość, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka” (lub równoznaczny);

c) kliknąć przycisk „Przejdź do realizacji zamówienia”;

d) wpisać dane odbiorcy zamówienia, adres na jaki ma nastąpić dostawa produktu (w przypadku innego adresu wysyłki – uzupełnić dane adresowe do wysyłki) oraz adres rozliczeniowy;

e) pozostawienie ewentualnej informacji o potrzebie wystawienia faktury VAT w okienku komentarza do zamówienia (w przypadku jeśli Klient potrzebuję fakturę VAT) – w innym przypadku wystawiany jest paragon fiskalny dołączany do zamówienia;

f) wybrać sposób dostawy oraz płatności;

g) kliknąć przycisk „Potwierdzam zamówienie”.

3. W przypadku płatności z góry – opłacić zamówienie w jeden z dostępnych sposobów płatności. Przedmiot zamówienia może być dostarczony Klientowi – w zależności od jego wyboru:

a) na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu (kurierem lub przesyłką pocztową);

b) do Sklepu Firmowego – w przypadku wybrania opcji „odbiór osobisty”, po uprzednim kontakcie mailowym w celu ustalenia szczegółów odbioru na adres sklepzycieidroga@gmail.com

4. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Fundacji Życie i droga oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu.

5. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w koncie Klienta zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Fundację Życie i droga zamówienia złożonego przez Klienta. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem

przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Fundacji Życie i droga o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 4 powyżej.

6. Fundacja Życie i droga zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w stosunku do Klienta, który:

a) co najmniej jednokrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia dostarczanego za pośrednictwem Poczty Polskiej;

b) co najmniej jednokrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia przesłanego przesyłką kurierską.

7. W przypadku braku w magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Fundacja Życie i droga poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

8. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Fundacja Życie i droga może zaproponować Klientowi:

a) anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Fundacja Zycie i droga będzie zwolniona z obowiązku realizacji zamówienia);

b) anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Fundacja Życie i droga będzie zwolniona z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);

c) podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).

9. W przypadku gdy Klient nie wybierze żadnego ze sposobów realizacji zamówienia w sytuacji, o której mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nie leżących po stronie Fundacji Życie i droga), Fundacja Życie i droga  dostarczy Klientowi produkty, co do których zamówienie może być zrealizowane w terminie, w pozostałym zakresie zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej wskazany w koncie Klienta. Klient może odstąpić od umowy w zakresie, w jakim została zrealizowana, na zasadach określonych w § 11 regulaminu.

10. W przypadku gdy Klient nie podejmie żadnej decyzji w sytuacji, o której mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie Fundacji Życie i droga), Fundacja Życie i droga może anulować zamówienie w całości.

11. W przypadku anulowania zamówienia w sytuacji wskazanej w ust. 9-10 niniejszego paragrafu, jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry, Fundacja Życie i droga zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej części w przypadku realizacji zamówienia w części) zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zasady zwrotu należności zostały szczegółowo opisane w § 12 regulaminu.

12. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Fundacja Życie i droga nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

§ 6 Modyfikacje zamówienia

1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu nadania przez Fundację Życie droga przesyłki z przedmiotem zamówienia do Klienta (o zmianie statusu realizacji zamówienia Klient jest każdorazowo informowany drogą e-mailową). Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości bądź z części produktów składających się na zamówienie, zmiany w adresie dostawy, lub zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia (zarówno w całości jak i w części), jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot ceny sprzedaży (odpowiedniej części ceny sprzedaży) nastąpi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zasady zwrotu należności zostały szczegółowo opisane w § 12 regulaminu.

2. Zmian w zamówieniu można dokonywać kontaktując się bezpośrednio ze Sklepem Firmowym (e-mailowo: sklep.życieidroga@gmail.com).

3. Klient otrzyma potwierdzenie dokonania zmian lub anulowania zamówienia na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w procesie składania zamówienia w przypadku zlecenia ich za pomocą korespondencji e-mailowej.

§ 7 Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

1. W przypadku gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony na terenie Polski zapłaty można dokonać:

a) przed odbiorem przedmiotu zamówienia (płatność z góry) – przelewem bankowym. W tym przypadku realizacja zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Fundację Życie i droga potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatności.

3. Klient nie ma możliwości zapłacić za część zamówienia z góry a za część zamówienia przy odbiorze. Forma płatności może być uzależniona od rodzaju produktu i/lub miejsca odbioru zamówienia.

§ 8 Realizacja zamówienia

1. Czas realizacji zamówienia jest to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia, do chwili nadania zamówionych towarów wybraną przez Klienta formą dostawy, przy czym uwzględniane są tylko dni robocze.

a) Płatność przelewem: 1-2 dni robocze od wpłynięcia zapłaty na konto Fundacji Życie i droga

2. Przedmiot zamówienia może być dostarczony za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres.

3. Fundacja Życie i droga nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowego, niepełnego adresu dostawy lub nieodebrania przesyłki.

§ 9 Warunki reklamacji

1. Fundacja Zycie i droga jest odpowiedzialna wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu danego produktu przez Fundację Życie i droga.

2. Fundacja Życie i droga w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

3. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Fundację Życie i droga Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) do siedziby Fundacji Życie i droga i opisem reklamacji.

4. W przypadku gdy produkt był dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, reklamację (tj. reklamowany produkt, dowód zakupu i opis reklamacji) należy odesłać na adres siedziby Fundacji Życie i droga.

5. W przypadku, gdy produkt odebrany został osobiście w Sklepie Firmowym, reklamacje należy składać właśnie w Sklepie Firmowym lub stosownie do postanowień ust. 4 niniejszego paragrafu.

6. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Fundacja Życie i droga niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiana produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny Fundacja Życie i droga zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

7. Klient nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Fundacji Zycie i droga z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Fundacji Zycie i droga za nabycie danego produktu.

§ 10 Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy sprzedaży

1. Klient może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze przygotowane do wysyłki kontaktując się bezpośrednio ze Sklepem Firmowym (e-mailowo: sklep.zycieidroga@gmail.com).

2. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie internetowym sklep.zycieidroga.pl w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 5 poniżej. Bieg terminu odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

– od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu),

– od daty otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach.

3. Odstąpienie od umowy zgodnie z ust. 2 powyżej wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie wskazanym w ust. 2 powyżej.

4. W takim przypadku Konsument zobowiązany jest do zwrotu Fundacji Życie i droga produktu w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, a także jej cechy i funkcjonowanie. Fundacja Życie i droga zwróci Konsumentowi uiszczoną przez Konsumenta należność zgodnie z postanowieniami § 11 regulaminu.

5. Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Konsument. Jednocześnie Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, jego cechy lub funkcjonowanie.

6. Konsument, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić produkt Fundacji Życie i droga, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.

7. Fundacja Życie i droga nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

§ 11 Zwrot należności Klientom

1. Fundacja Życie i droga dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:

a) anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;

b) zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej;

c) zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało odebrane w Sklepie Firmowym i było uprzednio opłacone z góry;

d) uznania reklamacji i braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny.

2. W przypadku zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) Fundacja Zycie i droga może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

3. Fundacja Życie i droga dokona zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy Klienta.

4. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Fundacja Życie i droga nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania Fundacji Życie i droga numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle Fundacja Życie droga takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. Fundacja Życie i droga nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.

5. W przypadku gdy zwrot produktów (odstąpienie od umowy) lub złożenie reklamacji nastąpi w Sklepie Firmowym zwrot należności nastąpi zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym paragrafie w ust. 3.

6. W przypadku gdy Klient dokonał płatności za zamówienie z nienależącego do niego rachunku bankowego zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza tego rachunku bankowego, przy użyciu których nastąpiła płatność na rzecz Fundacji Życie i droga zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym paragrafie w ust. 3 niniejszego paragrafu.

§ 12 Promocje

1. Na stronach Sklepu internetowego kiosk.metanoia.priv.pl mogą znajdować się informacje o promocjach (zwanych dalej „Promocjami”). Promocje dzielą się na:

a) promocje produktowe – obniżające cenę produktu zgodnie z rabatem kwotowym lub procentowym, określonym każdorazowo na stronie produktu;

b) pakiety promocyjne – przy zakupie (wyłącznie na stronie produktowej) pakietu promocyjnego, składającego się przynajmniej z dwóch produktów zamieszczonych w boxie promocyjnym, Klient otrzymuje określony rabat na wszystkie produkty wchodzące w skład pakietu.

2. Promocji nie można łączyć z innymi promocjami Sklepu internetowego sklep.zycieidroga.pl  chyba że regulamin danej promocji będzie stanowił inaczej.

3. Po złożeniu zamówienia zawierającego pakiet promocyjny nie ma możliwości jego podziału.

4. Pakiety promocyjne mogą być dostarczone Klientowi, jeżeli wszystkie produkty wchodzące w ich skład zostaną skompletowane.

5. W przypadku braku w magazynie któregokolwiek z produktów wchodzącego w skład zamówionego pakietu promocyjnego, Fundacja Życie i droga poinformuje o tym Klienta poprzez wysłanie informacji na adres email wskazany w zamówieniu.

6. W przypadku sprzeczności z innymi postanowieniami regulaminu zastosowanie mają postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie.

§ 13 Dane osobowe

1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Fundację Życie i droga danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta w Sklepie internetowym sklep.zycieidroga.pl oraz w procesie korzystania ze Sklepu internetowego sklep.zycieidroga.pl, w tym dokonywania zakupów w Sklepie internetowym sklep.zycieidroga.pl. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Fundację Życie i droga danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Fundację Życie i droga usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie internetowym sklep.zycieidroga.pl

2. Dane osobowe przetwarzane są przez Fundację Życie i droga, Gajrowskie 17, 11-510 Wydminy, NIP: 8451986852

3. Fundacja Życie i droga przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie internetowym sklepzycieidroga.pl, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, o której mowa w § 14 regulaminu, również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną.

4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta.

5. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.

§ 14 Postanowienia końcowe

1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu internetowego sklep.zycieidroga.pl nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

2. Fundacja Życie i droga dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu internetowego sklep.zycieidroga.pl były na najwyższym poziomie, jednakże Fundacja Życie i droga nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu internetowego sklep.zycieidroga.pl w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu internetowego sklep.zycieidroga.pl

3. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Fundacja Życie i droga nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

4. Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.). Klientowi, o którym mowa w § 10 ust. 2 regulaminu, przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami § 10 regulaminu.

5. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

6. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu internetowego sklep.zycieidroga.pl używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).

7. Klient akceptując niniejszy regulamin zgadza się na zbieranie i udostępnianie Fundacji Zycie i droga statystyk swojej obecności i aktywności w Sklepie internetowym sklep.zycieidroga.pl. Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności Klientów.

8. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep internetowy sklep.zycieidroga.pl korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Sklepu internetowego sklep.zycieidroga.pl. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookie na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta. Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w Polityce Prywatności.

9. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a Fundacją Życie i droga rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Fundacji Życie i droga.

11. Fundacja Życie i droga zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Fundację Zycie i droga, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu Internetowego sklep.zycieidroga.pl zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.

Spływy kajakowe

Organizujemy spływy kajakowe po Mazurach.

Jazda konna

Posiadamy swoją stadninę koni.

Animacje artystyczne

Poprowadzimy animacje artystyczne